תנאי שימוש – אתר הזמנות מארזי מזון לטיסות

תנאי שימוש אלו (להלן: “התנאים” או “תנאי שימוש“) מסדירים את השימוש באתר של חברת פינות קפה דיוטי פרי בע”מ (להלן: “החברה“) בכתובת https://www.ILANSBOXES.CO.IL

____________/ (להלן: “האתר“).

תנאים אלו יחולו לגבי כל שימוש באתר, לרבות ביצוע הזמנות מארזי מזון (כהגדרתם להלן) באמצעותו, ולרבות כל שירות אחר הניתן באתר, בין שקיים ובין עתידי.

תנאים אלו יהוו את הבסיס המשפטי, בינך (להלן: “המשתמש“) לבין החברה, בנוגע לכל דיון בקשר לשימושך באתר ובשירותיו.

הנך מתבקש לקרוא את תנאי השימוש בקפידה טרם שימושך באתר. גלישתך באתר ו/או ביצוע הזמנה באתר (כמפורט להלן) מהווה את הסכמתך המלאה לתנאי השימוש.

במקרה ואינך מסכים שתנאים אלה יחייבו אותך, הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר ובמקרה זה לא תהא לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה במידה ותמשיך לגלוש ו/או לעשות שימוש כלשהו באתר, לרבות ביצוע הזמנה.

 1. כללי
  • תנאי השימוש באתר נכתבו בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אך האמור בו מתייחס לנשים וגברים כאחד.
  • כותרות הסעיפים הינן לנוחות ההתמצאות בלבד ולא תהא להן משמעות לעניין פרשנות תנאי השימוש.
  • הנך מצהיר, כי אתה כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והנך קטין (מתחת לגיל 18) או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושך באתר כאילו קיבלת את אישור האפוטרופוס.
  • כתנאי לשימוש באתר, הנך מתחייב כלפי החברה שלא לעשות שימוש באתר למטרה בלתי חוקית ו/או לכל מטרה אסורה על פי התנאים.
  • על ידי גישה או גלישה באתר, הנך מאשר כי קראת, הבנת והסכמת להיות כפוף לתנאי שימוש אלו.
 2. פרטי משתמש
  • לצורך ביצוע פעולות באתר, לרבות הזמנת מארזי מזון (מוגדר להלן), יהא עליך המשתמש לספק לחברה את פרטי המשתמש הבאים: שם מלא ומספר טלפון (להלן: “פרטי המשתמש“) זאת לצורך יצירת קשר עמך ואימות ההזמנה (מוגדרת להלן).
  • אנו מתחייבים לא להעביר את פרטי האשראי לצד ג אלא בהוראת בית משפט.
  • פרטי האשראי אותם תספק לצורך ביצוע ההזמנה אינם נשמרים ע”י החברה, והינם מועברים לחברת סליקה חיצונית לצורך ביצוע תשלום התמורה (מוגדרת להלן) לחברה.
  • מובהר, כי אתה מוסר לחברה את פרטי המשתמש מרצונך ובהסכמתך המלאה, לפני כל ביצוע הזמנה (כמפורט מטה), וידוע לך כי הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.
  • החברה תעשה ככל שביכולתה על מנת להגן על פרטי המשתמש הנמסרים באתר לצורך ביצוע הזמנות באתר. במקרים בהם יעלה בידיו של צד שלישי להשיג גישה למידע שמסרת לחברה, הנך מסכים בזאת כי לא תהיה לך כל תביעה, טענה או דרישה כלפי החברה והנהלת האתר.
 3. הזמנת מארזי מזון ואיסוף
  • האתר הינו פלטפורמה של החברה המאפשרת למשתמשי האתר לבצע הזמנות מארזי מזון לאיסוף עצמי בלבד, באופן מקוון.
  • לצורך תנאי שימוש אלה, “מארז מזון” משמעו מארז המכיל מספר פרטי מזון, הניתן לשימוש בטיסה, המוצג באתר, ואשר ניתן להזמינו מהחברה באתר בכפוף לתנאי השימוש.
  • לא ניתן לבצע שינוי כלשהו בתכולת מארז המזון, מארזי המזון נבחרים ומורכבים ע”י החברה בלבד, בהתאם למפורט באתר.
  • מובהר, כי מארזי המזון המופיעים באתר אינם מהווים את כלל המוצרים של החברה, והחברה איננה מתחייבת להציע את כלל מוצרי החברה באתר. מארזי המזון המופיעים באתר נבחרים ע”י החברה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי בלבד, והחברה, רשאית לשנות בכל עת לפי ראות עיניה את ההיצע ו/או את מגוון המוצרים המוצגים באתר, וכן להחליף ו/או להוסיף איזה מהמוצרים באתר או להוציא איזה מהמוצרים באתר, מעת לעת, והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי.
  • ביצוע הזמנה. ביצוע הזמנת מארז מזון ע”י המשתמש באמצעות האתר, תתאפשר רק לאחר שהמשתמש מילא את פרטי המשתמש הנדרשים ואת כל שאר הפרטים הרלוונטיים הנדרשים בקשר עם מארז המזון אותו מעוניין המשתמש להזמין (להלן: “ההזמנה“).
  • איסוף מארז המזון. מארז המזון, אשר הוזמן ע”י המשתמש לפי ההזמנה, יהיה ניתן לאיסוף בטרמינל 3 אשר בנמל התעופה בן גוריון בסניף ______רוטנדה_________ בלבד (להלן: “מקום האיסוף“), כאשר האיסוף עצמו הינו באחריותו של המשתמש בלבד, ויתבצע כנגד אימות הפרטים האישיים והצגת אישור הזמנה במקום האיסוף.
  • מובהר, כי החברה איננה מבצעת משלוחים של מארזי המזון, וכי מארזי המזון שהוזמנו יסופקו ע”י החברה למקום האיסוף בלבד, המשתמש מבין כי החברה לא תאפשר שינוי של מקום האיסוף, זאת גם אם בוצע שינוי כלשהו במקום או במועד הטיסה של המשתמש בכל פרק זמן נתון, מקום האיסוף הינו מקום האיסוף הבלעדי והיחידי.
  • מארז מזון אשר הוזמן ע”י המשתמש, יהא מוכן במקום האיסוף במועד אשר בחר המשתמש בהזמנה (להלן: “המועד לאיסוף“). מובהר, כי מארז מזון אשר לא ייאסף במועד לאיסוף, לא יישלח למשתמש, ולא ישמר ע”י החברה לאחר מועד האיסוף, זאת גם אם יתבצע שינוי כלשהו במועד בטיסה.
  • למען הסר ספק, ככל שהזמנת מארז מזון לא תסופק ע”י החברה במועד לאיסוף או שלא תיאסף מסיבה כלשהי שאיננה באחריות החברה, לרבות בגין שינוי מועד הטיסה של המשתמש, בכל פרק זמן נתון, ואי ביטול ההזמנה של המשתמש בהתאם לתנאי שימוש אלו, הוראות פרק “תוכן האתר והגבלת אחריות” בתנאי השימוש יחולו, והחברה לא תהיה מחויבת בהשבת התמורה למשתמש.
  • החברה תאפשר למשתמש לבחור בהזמנה מועד לאיסוף אשר יבוקש על ידו, בהתאם ליכולת האספקה של החברה באותה עת ובכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.
  • לאחר איסוף מארז המזון ע”י המשתמש, מסכים ומאשר המשתמש, כי האחריות בדבר מארז המזון הינה של המשתמש בלבד ובכל במקרה של גניבה ו/או קלקול ו/או כל טענה אחרת בקשר לכך לא יוכל לבוא המשתמש בטענות ו/או תביעות כנגד החברה, למעט כקבוע בתנאי שימוש אלו.
  • מלאי. כל מארזי המזון אשר מוצעים באתר מורכבים ממספר פרטי מזון, לעיתים ייתכן וייווצר גמר במלאי של אותם פרטי מזון, על כן, תכולת מארזי המזון המוצעים באתר הינם עד גמר המלאי וכפופים לשינוי. במידה ופריט מסוים כאמור יהא חסר במלאי, החברה תעשה ככל שביכולתה לחדש את המלאי בהקדם האפשרי, ובכפוף לשיקול דעתה הבלעדי.
  • כמות הזמנה מקסימלית. החברה תהא רשאית, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, להגדיר כמות מקסימלית של מארזי מזון הניתנת לרכישה בכל הזמנה (להלן: “כמות מקסימלית“). מובהר כי במידה והמשתמש ינסה לבצע הזמנה באתר בה כמות מארזי המזון המוזמנת תעלה על הכמות המקסימלית, אזי תהא החברה רשאית למנוע את השלמת ההזמנה האמורה.
  • הזמנה באתר אפשרית 24 שעות ביממה, למעט מקרים בהם האתר מושבת לצורך תחזוקתו ו/או מכל סיבה אחרת, כמפורט להלן בתנאי השימוש.
 4. תמורה ומדיניות מחירים
  • המחיר אותו יחויב המשתמש לשלם לחברה בגין ההזמנה אותה הזמין (להלן: “התמורה“) הנו מחיר מארז המזון המצוין באתר במועד ביצוע ההזמנה, ולמען הסר ספק, במידה והמשתמש מזמין מספר מארזי מזון בהזמנה, אזי התמורה תהא המחיר הכולל של מספר מארזי המזון כאמור לעיל.
  • מובהר, כי מחיר מארז מזון כולל מס ערך מוסף (מע”מ).
  • מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות, בכל עת, את המחירים המפורטים כאמור, ללא הודעה מראש, ולמען הסר ספק, שינוי מחיר לא ישפיע על הזמנות שהתקבלו על ידי החברה לפני השינוי גם אם טרם נאספו ע”י משתמש.
  • מובהר, כי תשלום התמורה לחברה ע”י המשתמש תתבצע באתר בלבד באמצעות חשבון כרטיס אשראי, ע”י חברת סליקה חיצונית ובכפוף לקבלת אישור חברת האשראי, והכל כפי שתחליט החברה, בהתאם להוראותיה, כפי שיימסרו ו/או יצוינו באתר, מעת לעת.
 5. ביטול הזמנה
  • החברה מחויבת לשביעות רצון לקוחותיה, על כן, עושה החברה מאמצים לספק למשתמשים באתר את מארזי המזון באיכות הטובה ביותר, ופועלת בהתאם ובכפוף להוראות החוק, לרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981, ותקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) תשע”א-2010 (להלן: “החוק“).
  • מרגע ביצוע ההזמנה באתר, המשתמש רשאי לבטל את ההזמנה עד 48 שעות לפני המועד לאיסוף (להלן: “מועד סופי לביטול“) באמצעות יצירת קשר עם החברה לפי פרטי יצירת הקשר באתר (להלן: “הודעת הביטול“), וכי לאחר המועד הסופי לביטול לא יהא המשתמש רשאי לבטל את ההזמנה ובהתאם לכך לא יהא זכאי לקבלת התמורה ששילם לחברה בחזרה.

בהתאם לאמור לעיל, מובהר, כי לא ניתן לבצע הזמנה למועד שהינו פחות מ-48 שעות לפני המועד לאיסוף.

 • עוד מובהר, כי ההזמנות הינן הזמנות לרכישת מארזי מזון, ובהתאם לחוק, לא יהא המשתמש זכאי להחזיר לחברה מארז מזון בכל מקרה, למעט במקרים של פגם במוצר במארז המזון, אי התאמת המארז להזמנה, או אי אספקה במועד לאיסוף (כאשר הפגמים האמורים נוצרו כתוצאה מרשלנות של החברה), במקרים אלו התמורה תושב למשתמש (באמצעות ביטול חיוב האשראי באמצעותו שילם את התמורה) לכל המאוחר תוך 14 ימים מקבלת הודעת הביטול, ובכפוף להשבת מארז המזון למקום האיסוף לא יאוחר משעה לאחר מועד האיסוף.
 • למען הסר ספק, רכישת מארז מזון באתר הינה עסקת מכר מרחוק כהגדרתה בחוק, מוצרי מזון משתייכים לקבוצת המוצרים הפסידים, כלומר בעלי חיי מדף קצרים, או מתכלים, על כן, כאמור לעיל, אינך זכאי לבטל את העסקה, אלא אם החברה הסכימה לכך ולפי התנאים המפורטים לעיל.
 • אם לאחר ביצוע ההזמנה, יתברר כי מארז המזון שהוזמן אזל, רשאית החברה לבטל את ההזמנה ולהשיב לך את מלוא התמורה אשר שילמת, לחילופין רשאית החברה להציע לך מארז מזון חלופי שווה ערך למארז המזון שהוזמן. אם תבחר שלא לרכוש את המוצר החלופי, תבוטל ההזמנה ומלוא כספך יושב לך. השבת הסכום ששולם כאמור הינה הסעד היחיד אשר תהיה זכאי לו בגין ביטול ההזמנה.
 1. קניין רוחני
  • כל הקניין הרוחני באתר, לרבות עיצובו, היישומים בו, קוד התכנות, קבצי הגרפיקה, התמונות, העיצובים, הטקסטים, וכל מידע אחר באתר ו/או הקשור בו, הינם קניינה הבלעדי של החברה או של חברת פינות קפה בע”מ, לפי העניין, ואין לעשות בהם כל שימוש אלא באישור החברה מראש ובכתב, הם אינם מועברים למשתמש על פי תנאי שימוש אלו, והם שייכים לחברה ו/או ל- פינות קפה בע”מ, לפי העניין, באופן בלעדי.
  • מובהר, כי שם החברה, הלוגו שלה וכל סימני המסחר באתר הינם קניינה הבלעדי של החברה או של – פינות קפה בע”מ, לפי העניין, ואין לעשות בהם כל שימוש.
  • אין להעתיק, לשחזר, לשכפל, להפיץ, להציג, לטעון, לשדר, לפרסם, לעדכן, למכור, להכניס שינויים ו/או לעשות שימוש מסחרי כלשהו, בכל צורה או דרך שהיא, בתכולת האתר ו/או בפריטי המידע שבו, אלא בכפוף לתנאי השימוש או אם ניתנה הרשות לכך מראש ובכתב על ידי החברה.
  • מובהר, כי אין לעשות באתר ו/או בתכולתו שימוש לכל מטרה בלתי חוקית.
 2. תוכן האתר והגבלת אחריות
  • האתר, ובכלל זה תוכנו ו/או כל קישור לאתר אחר המופיע בו (ככל שמופיע כזה), ניתן לשימוש כמות שהוא (“As Is”), ומובהר, כי השימוש באתר עשוי להשתנות מעת לעת בהתאם לסוג התוכן הנתון לשינוי בכל עת ע”י החברה, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.
  • החברה שואפת לספק למשתמש את המידע המוצג באתר ואת השירות באמצעותו, ללא הפרעות כלשהן, אך ייתכן ויחולו תקלות והפרעות שונות מצד ג’ או אחרים, או הפרעות בזמינות האתר, בין היתר עקב שיקולים טכניים ותחזוקה, ובהתאם לכך איננו מתחייבים כי האתר יהיה זמין לך בכל עת, על כן, לא יינתן כל פיצוי כספי או אחר בשל אי היכולת לצפות בתוכן האתר ולהשתמש בו.
  • קישורים חיצוניים לאתר (ככל שישנם), אינם מהווים ערובה כי מדובר באתרים בטוחים, איכותיים או אמינים וביקור בהם נעשה על דעתו האישית של המשתמש בלבד ונמצאים בתחום האחריות הבלעדי של המשתמש באתר.
  • התכנים המוצעים באתר הינם בבעלותה הבלעדית של החברה ואין לעשות בהם שימוש אשר נוגד את האמור בתנאי השימוש.
  • תוכן האתר אינו יכול לשמש בסיס לצורך קבלת החלטות כספיות, משפטיות, אישיות ו/או אחרות מצד המשתמש. כל פעולה שנעשית על-ידי המשתמש בהתבסס על תוכן כאמור נעשית על פי שיקול דעתו הבלעדי ובאחריותו של המשתמש בלבד.
  • מוצרים, תיאורים, צילומים, עיצוב, צבעים או חזות של מוצרים ושירותים המתוארים או מוצגים באתר, הינם להמחשה בלבד, על מנת לדמות למשתמש את המוצר המבוקש בצורה הקרובה והטובה ביותר. אם זיהית פער משמעותי בין נראות המוצר המבוקש בפועל לבין המוצר המופיע דרך האתר, אנא פנה אלינו כדי שנפעל לתקנו ככל שיידרש, זאת לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.
  • בשום מקרה לא תחול על החברה ו/או על מי מטעמה, אחריות כלשהי לנזק מכל סוג ומין, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש באתר ו/או במידת שביעות רצון המשתמש בו.
  • החברה לא תישא בכל אחריות לנזק שייגרם למזמין במישרין או בעקיפין, עקב איחור של המשתמש לאיסוף מארז המזון במועד לאיסוף או מכך שסופקו מוצרים פגומים או לא תקינים, למעט אם הפגם או הקלקול נבעו מרשלנות של החברה. למען הסר ספק מובהר, כי אחריות החברה תהא מוגבלת בכל מקרה עד לגובה סכום המוצר המקולקל/פגום בלבד.
  • החברה לא תהא אחראית לאי ביצוע ההזמנה במקרים של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור או פעולות אחרות אשר אינן בשליטת החברה ומונעים או עשויים למנוע, על פי שיקול דעתה, את ביצוע ההזמנה.
 3. הפרת תנאי שימוש והפסקת פעילות האתר
  • הפרה של איזה מבין התנאים של תנאי השימוש, תביא לכך שהרשאתך להשתמש באתר תבוטל באופן אוטומטי. החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את הגישה של כל משתמש לאתר בכל עת, עם או בלי סיבה.
  • מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה רשאית שלא לאפשר לך להשתמש בשירותי האתר בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, זאת בכל אחד מהמקרים הבאים:
 • אם מסרת במתכוון פרטים שגויים;
 • אם ביצעת מעשה או מחדל, הפוגעים או עלולים לפגוע בחברה או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות משתמשים אחרים או ספקים של החברה;
 • אם השתמשת בשירותים הניתנים באתר לביצוע או כדי לנסות לבצע מעשה בלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל, או מעשה הנחזה על פניו כבלתי חוקי כאמור, או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;
 • אם יש לך חוב כספי לחברה ו/או למי מטעמה ולא פרעת את חובך, למרות שחלף המועד לתשלומו;
 • אם הפרת תנאי כלשהו מתנאי השימוש.
  • החברה שומרת את הזכות להפסיק את פעילות האתר או לשנות את האתר, בכל דרך שתבחר החברה, בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, וללא הודעה מוקדמת.
 1. שיפוי

המשתמש מסכים ומתחייב להגן על החברה, לפטור אותה מאחריות ולשפות באופן מלא את החברה, עובדיה, מנהליה, חברות קשורות עמה, או מי מטעמם, בגין כל נזק, הפסד, אובדן, תשלום או הוצאה שייגרמו להם, במישרין או בעקיפין, ובכלל זה שכר טרחת עו”ד, שכר מומחים והוצאות משפט סבירות, בקשר עם או עקב הפרת תנאי השימוש על ידי המשתמש ו/או בגין כל טענה, דרישה ו/או תביעה שתועלה כנגד החברה ו/או מי מטעמה, על ידי מי מבאי כוחך ו/או על ידי צד שלישי כלשהו בקשר עם ו/או כתוצאה משימושך (מכל סוג שהוא) באתר.

 1. שינוי תנאי השימוש
  • החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי השימוש המוצגים להלן מעת לעת וללא התראה או אזכור מיוחד בערוצי התקשורת השונים של החברה.
  • המשתמש מאשר ומסכים כי החברה רשאית לתקן ו/או לשנות את תנאי השימוש מפעם לפעם, וכאשר המשתמש ממשיך להיכנס לאתר לאחר שהחברה ביצעה כל תיקון ו/או שינוי כאמור, המשתמש מסכים להיות מחויב לתנאי השימוש המעודכנים.
  • המשתמש מתחייב לעיין מפעם לפעם בתנאי שימוש אלו ולהתעדכן בשינויים בהם, ובמיוחד לפני הזמנת מוצר באתר, והינו מנוע מכל דרישה ו/או טענה כי לא התעדכן בשינויים בתנאי השימוש.
  • על המשתמש לשים לב לתאריך העדכון האחרון לתנאי שימוש אלו, כמופיע מטה בתנאי השימוש.
 2. שירות לקוחות
  • במידה ויש למשתמש שאלות לגבי השירותים ו/או המוצרים המוצגים באתר, המשתמש מוזמן ליצור קשר עם החברה באמצעות יצירת קשר עם מוקד שירות הלקוחות אשר פרטיו מופיעים באתר.
  • שעות פעילות מוקד שרות לקוחות של החברה, הינן כדלקמן: ימים א’ – ה’ : 8:00 – 22:00. יום ו’ וערבי חג: 8:00 – 12:00.
 3. דין ושיפוט
  • בעת שאתה עושה שימוש באתר ובמקרה בו התגלעה כל מחולקת, הנך נותן בזאת את הסכמתך כי האמור לעיל נמצא תחת סמכות השיפוט הבלעדית של החוק הישראלי, בבית המשפט המוסמך במחוז תל-אביב.
  • אם וככל שיקבע בית משפט (לרבות בית דין או טריבונל שיפוטי אחר) מוסמך (להלן: “הערכאה המשפטית“) כי הוראה מהוראות תקנון זה הינה בלתי חוקית ו/או בלתי תקפה, אזי לא יבטל הדבר את יתר הוראות תקנון זה ו/או את חלקי אותה הוראה שבוטלה ו/או צומצמה על ידי הערכאה המשפטית.

 

אנו מקווים כי תמצא את השימוש באתר יעיל ונוח.

בכבוד רב וטיסה נעימה!

החברה

                                                                                                            תאריך עדכון אחרון: 2019\6\6